HQS2019

Committees

Organizing / Steering Committee

 • Yoshiro Hirayama (Tohoku Univ.): general chair
 • Hiroshi Yamaguchi (NTT): steering committee chair
 • Koji Ishibashi (RIKEN)
 • Kae Nemoto (NII)
 • Kazuhiko Hirakawa (Univ. Tokyo)
 • Toru Tomimatsu (Tohoku Univ.): secretary

Program Committee

 • Kazuhiko Hirakawa (Univ. Tokyo): chair
 • Yoshihiro Kobayashi (Osaka Univ.)
 • Koji Ishibashi (RIKEN)
 • Yuimaru Kubo (OIST)
 • Hiroshi Yamaguchi (NTT)
 • Yuichiro Matsuzaki (AIST)
 • Kae Nemoto (NII)
 • Norikazu Mizuochi (Kyoto Univ.)
 • Koichi Akahane (NICT)
 • Nobuya Mori (Osaka Univ.)
 • Toshu An (JAIST)
 • Shinichiro Mouri (Ritsumeikan Univ.)
 • Takaaki Aoki (Waseda Univ.)
 • Mio Murao (Univ. Tokyo)
 • Takayuki Arie (Osaka Pref. Univ.)
 • Masahiro Nomura (Univ. Tokyo)
 • Mikio Eto (Keio Univ.)
 • Shintaro Nomura (Tsukuba Univ.)
 • Junko Hayase (Keio Univ.)
 • Yutaka Ohno (Nagoya Univ.)
 • Yoshikazu Homma (Tokyo Univ. Science)
 • Hiroshi Shimada (Univ. of Electro-Commun.)
 • Shuichiro Inoue (Nihon Univ.)
 • Hitoshi Tabata (Univ. Tokyo)
 • Satoshi Iwamoto (Univ. Tokyo)
 • Jun Takeda (Yokohama National Univ.)
 • Wataru Izumida (Tohoku Univ.)
 • Chikako Uchiyama (Univ. Yamanashi)
 • Akinobu Kanda (Tsukuba Univ.)
 • Michihisa Yamamoto (RIKEN)
 • Minoru Kawamura (RIKEN)
 • Shun Yamamoto (Osaka Univ.)

Advisory Committee

 • Masakazu Aono (NIMS)
 • Ian Walmsley (Univ. Oxford)
 • Gerald Bastard (ENS)
 • Robert Westervelt (Harvard Univ.)
 • Motoko Kotani (Tohoku Univ.)
 • Hongqi Xu (Peking Univ./Lund Univ.)
 • Jorg Kotthaus (LMU)
 • Naoki Yokoyama (Fujitsu)
 • Hiroyuki Sakaki (Toyota Tech. Inst.)